Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia FB

Terapia

Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT” w Bydgoszczy jest od wielu lat placówką integracyjną. Nowatorsko realizujemy program integracji włączającej”. W przedszkolu każdego dnia prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz / lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Kształceniem specjalnym objęte są dzieci, które otrzymały orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dzieciom :

  1. Niesłyszącym;
  2. Słabosłyszącym;
  3. Niewidomym;
  4. Słabowidzącym;
  5. Z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją;
  6. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  7. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  8. Z autyzmem, w tym zespołem Aspergera;
  9. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Specjaliści pracujący w przedszkolu mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami genetycznymi i neurologicznymi.

W naszym przedszkolu rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie ponoszą kosztów terapii.

Plan terapii, program oraz dodatkowe kwestie ustalane są z rodzicami indywidualnie.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) objęte są dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Wczesne wspomaganie rozwoju to ogół oddziaływań wspomagających psychoruchowy i społeczny rozwój małego dziecka. Z terapii w ramach WWR korzystać mogą dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W przedszkolu dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju realizują terapię w wymiarze 8 godzin w miesiącu.

Rodziców zainteresowanych zajęciami terapeutycznymi w przedszkolu zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego : terapiawskrzacie@gmail.com